×

Местонахождение завода

 

Производство гвоздей в Туркменистане
Реализация пассажирских и грузовых лифтов

Производство гвоздей в Туркменистане

TÜRKMENISTANDA

ÇÜÝ ÖNÜMÇILIGI

Içinde has assortiment

Türkmenistanda çüý önümçiligi

Häzirki wagtda Türkmenistanda islendik gurluşyk we gurnama işleri çüýsiz amala a aşyrylmaýar. Ýörite maksatly çüýleriň dürli görnüşleri hem bar. Çüý – elýeterli we giňden ýaýran berkidiji materiallaryň biri, ol dürli zada ýaramly, onuň ulanylyş çygry örän köp taraply we giň.

Emma islendik çüýiň esasy maksadynyň biri hem birleşdirilýän elementleri pugta we ygtybarly birleşdirmekdir.

Gurluşyk çüýleriň tehniki aýratynlyklary

Adatça, çüýleriň ähli görnüşleri örän berk simden öndürilýärler. Bu ýagdaýda önümiň materialy, tekiz ýa-da konus görnüşli bolýan çüýiň kellesi bagly bolan dürli galyňlykda bolup biler.

Biziň aýratynlyklarymyz

Hususy önümçilik

Giň assortimentli çüýleriň hususy önümçiligi. Çüýleri müşderiniň talaplary boýunça öndürmek mümkinçiligi hem bar.

Amatly baha

Hili boýunça biziň öndürýän önümlerimiziň bahasy örän amatlydyr.

Goşmaça hyzmatlar

Çüýleri gaplamak hyzmaty hem size hödürlenýär. Netijede sargyt edilýän önümleriň talap edilýän görnüşini saýlap bolýar.

Öz ulagymyzda eltip berme hyzmaty

Biz diňe önümiň hilini däl-de eýsem eltip berme hyzmatyny hem ýerine ýetirýäris.

TOP